Charles Explorer logo
🇬🇧

Ivrit I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do problematiky. Základní studijní literatura.

Hebrejská abeceda. Četba a psaní psacího písma. Podstatná jména.

Osobní a přivlastňovací zájmena. Přídavná jména.

Vyjádření slovesa „být“ a „mít“ v přítomném čase. Syntax.

Hebrejské sloveso - kal. Hebrejská slovesa střední jod a vav.

Hebrejská slovesa první alef a ajin. Hebrejská slovesa třetí alef a ajin.

Hebrejská slovesa třetí hei. Příslovce.

Tiskací písmo. Předložky, spojky.

Hebrejské slovesa první jud. Hebrejská slovesa první nun.

Piel. Pual. Číslovky 1-10.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti získají základní a pokročilou znalost hebrejského jazyka. Seznámí se se všemi slovesnými třídami v přítomném, minulém a budoucím čase, s úplnou gramatikou vztahující se k podstatným jménům, zájmenům, přídavným jménům, příslovcím, číslovkám. Jsou seznámeni s tzv. sufixy a s předložkami se sufixy. Součástí kurzů je četba nejprve jednoduchých a posléze složitějších hebrejských textů včetně textů krásné i odborné literatury, písňových textů (včetně jejich poslechu) a básní.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen písemným testem v programu Moodle 2.