Charles Explorer logo
🇬🇧

Jewish Traditions and Customs I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Prameny a základní studijní a vědecká literatura k předmětu. Úvod do problematiky a terminologie. Narození dítěte v judaismu a zvyky s tím spojené.

Pojmenování dítěte. Obřízka.

Vykoupení prvorozeného, obřad postřižin. Bar a bat micva.

Vzdělání v judaismu. Vzdělávání mužů a žen.

Svatební rituál: vývoj manželského obřadu v judaismu. Židovská svatební ceremonie. Manželský a rodinný život v judaismu.

Rozvod. Charitativní činnost v judaismu.

Péče o nemocné a zesnulé v judaismu. Spolek chevra kadiša. Židovský způsob pohřbívání, židovský hřbitov.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednáškového cyklu Židovské tradice a zvyky I. je seznámit studenty s židovskými tradicemi v rámci

životního cyklu a s jejich historickým vývojem i současnou podobou. Jedná se především o rituály spojené s těhotenstvím a narozením dítěte, obřízkou, vykoupením prvorozeného, bar a bat micva, svatbou a manželstvím, skonem a věcmi posledními, které neodmyslitelně patří k náboženskému životu stejně jako se základy náboženské denní praxe. Po absolvování přednášky získá student základní i rozšířenou znalost židovského náboženského života, jeho vývoje a znalost jeho tradiční i moderní podoby.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen kolokviem prostřednictvím MS Teams.