Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading and Interpretation of Mystical Hasidic Texts II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0051

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pokračování četby, překladu a výkladu vybraného díla. Důraz je též kladen na poznávání religiózního, nábožensko-právního, historického, společenského a dalších kontextů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu Četba a výklad mystických chasidských textů I. a II. je seznámit studenty se specifiky chasidských mystických textů, poukázat na kořeny chasidské varianty kabaly (ať již theosoficky, meditačně či extaticky orientované) a její integrální místo v chasidské životní zkušenosti a v chasidském myšlenkovém světě. Předmět sestává z četby ucelených pasáží vybraných chasidských mystických textů doplňovaných výklady a komentáři.

Absolvováním předmětu získává student celkovou orientaci v dané problematice a dále schopnost nazírat ji v

širších souvislostech. Student si osvojuje dovednost texty číst, překládat a vykládat s vědomím výše uvedených navzájem se prolínajících kontextů. Vstupní požadavky: Znalost hebrejštiny. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.