Charles Explorer logo
🇬🇧

Current Social Work Matters

Class at Hussite Theological Faculty |
L0061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kapitola 1.: Úvod, cíle kurzu, orientace v současné problematice osob se zdravotním znevýhodněním; interiorizovat moderní trendy v sociální práci. Cílová skupina – klient dlouhodobé sociálně zdravotní péče v terénní práci, multioborová spolupráce. Multioborová spolupráce jako příklad dobré praxe řešení situace klientů v dlouhodobé sociálně zdravotní péči, poradenství pro neformálně pečující a sociální práce s neformálně pečujícími jakožto podpora těchto osob. Transformace psychiatrické péče, současné změny v systému péče o duševně nemocné, realizace Center duševního zdraví, moderní přístupy v psychiatrické péči zaměřené na potřeby klienta (rodina, finance, život v komunitě, bydlení, práce apod.). Problematika pěstounské péče z pohledu sociální práce. Case management.

Kapitola 2.: Aktuální problematika jednotlivých cílových skupin ve vazbě na legislativní podporu a záměry ministerstev na změny zákonných norem. Problematika legislativního zakotvení některých již vypracovaných záměrů z oblasti zdravotně sociální péče, které nelze vymezit pouze jako záležitost zdravotnického nebo sociálního systému: bezdomovectví, cílová skupina migrantů, osoby se zdravotním postižením. Cílové skupiny a jejich specifické změny budou obměňovány v závislosti na společenské naléhavosti jejich řešení. Řízení multidisciplinárního týmu, kompetence v týmu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámení studentů s aktuálními trendy v oblasti sociální práce a sociální intervence.

Důraz je kladen na osvojení si principů a filosofie antiopresivních (směřujících proti útlaku) a antidiskriminačních (směřujících proti znevýhodňování) postupů v sociální práci s menšinami v nejširším slova smyslu, dílčím tématem je představení předchozího v systemickém slova smyslu. V rámci zaměření předmětu je zohledněno získání dovedností a znalostí v oblasti týmové práce jednotlivých pracovníků i zvýšení koheze týmu včetně nastavení systému funkční komunikace v oblasti implementace multioborové spolupráce v sociální a zdravotní oblasti.

Student / studentka získává znalosti v nejnovějších a aktuálních trendech v sociální praxi, osvojuje si dovednost reflektovat změnu jako podnět pro hledání nové cesty ke snižování sociálních dysfunkcí a rozvíjí své kompetence k flexibilitě při výkonu práce. Student uplatní již získané dovednosti a znalosti z oboru psychologie, sociologie, teorie sociální práce, etiky a dalších oblastí, které jsou důležité pro multioborovou spolupráci. Student bude schopen pomoci znevýhodněným osobám řešit jejich problémy a zlepšovat jejich sociální fungování.

Předmět poskytne studentovi možnost orientovat se v potřebách zdravotně znevýhodněných osob, klientů dlouhodobé péče, v seniorské problematice, problematice pěstounské péče, v oblasti transformace psychiatrie, poradenské činnosti a dalších, v návaznosti na sociálně zdravotnický systém ve smyslu poznání svých kompetencí a další spolupráce s ostatními členy multioborového týmu.