Charles Explorer logo
🇬🇧

Humanitarian Aid and Development Cooperation

Class at Hussite Theological Faculty |
L0071

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Historie rozvojové spolupráce.

Mezinárodní instituce na pomoc rozvojové spolupráce: světové finanční, ekonomické, kulturní a náboženské instituce, OSN.

Možnosti zapojení do humanitární pomoci a rozvojové spolupráce: organizace v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v národním a mezinárodním měřítku, nadace a fondy podporující lidi v tísni.

Lidský rozvoj a jeho různé dimenze: udržitelný život a rozvoj, rozvojové cíle tisíciletí (projekt Millenium Development Goals) - konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstraňování chudoby.

Humanitární pomoc: historie, solidarita s postiženými zeměmi a oblastmi.

Rozvojová spolupráce: nástroje rozvojové spolupráce, které se snaží reagovat na dlouhodobé problémy chudých zemí; důvody, způsoby a formy realizace.

Historické přístupy k procesům globalizace: vnímání vývojových procesů probíhajících v určitých historických etapách, geografické vnímání globalizace.

Ekonomický rozvoj a globalizace: soubor procesů vedoucích k propojování výrobců a spotřeby v celosvětovém měřítku se sociálními a politickými dopady: internacionalizace světového hospodářství - národní státy, nadnárodní společnosti, globální trh a spotřeba.

Globalizace a kulturní změny: procesy podporující stejnorodost a rozdílnost kulturního prostředí, snižování kulturní rozmanitosti na Zemi, šíření tzv. globální kultury a jeho důsledky.

Lokální kulturní prostředí v procesu globalizace: posilování místních zájmů, komunit a identit (protikladný proces tzv. globalizace vůči globalizaci).

Nerovnoměrný vývoj světa: hospodářské, etnické, náboženské, ideologické, politické a kulturní konflikty, hlavní světová ohniska napětí, terorismus.

Chudoba a bohatství: rozdílné aspekty a kritéria hodnocení.

Nerovnost v ekonomickém a společenském rozvoji.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Uvádí studenty do problematiky humanitární pomoci a globálního rozvojového vzdělávání.

Poskytuje terminologickou výbavu umožňující orientaci v dané oblasti. V rámci seminářů budou propojeny teoretické znalosti s praktickými cvičeními a příklady vhodné i nevhodné praxi včetně kontextu etiky pomoci.

Cílem je informovat o životech lidí v rozvojových zemích; porozumět ekonomickým, sociálním, politickým dopadům; uvědomit si rozdíly v ekonomické a sociální situaci lidí v různých místech světa; naučit se respektovat odlišné názory a předcházení vzniku předsudků (rasových, náboženských, xenofobních apod.); porozumět systémovému myšlení a hledání souvislostí globálních problémů světa; rozvíjet kritické myšlení, schopnosti argumentace a diskuse. Student získává znalosti pro oblast rozvojové spolupráce, osvojuje si dovednosti při tvorbě projektů humanitárního a rozvojového charakteru, a dále rozvíjí své profesní kompetence řídit a organizovat humanitární pomoc.