Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Jewish History I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0130

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V ZS AKADEMICKÉHO ROKU 2023-2024 bude výuka probíhat každé úterý od 8h30 do 10h v učebně H401  

Úvod do historiografie dějin židovského národa: od biblického pojetí dějin k paměti, od paměti k moderním historickým koncepcím.

Proto-dějiny a dějiny starověkého Izraele I.: od starověkých mýtů k biblické historii, od biblické historie k moderním historickým hypotézám.

Starověký Izrael II. (6. stol. př. n. l. - 4. stol. n. l.): hegemonie Persie, Řecka, helénistických států a Římského impéria.

Židovská diaspora v křesťanských zemích I. - raný středověk (5. - 10. stol.): Byzantská říše, Gótské říše a Říše francká.

Židovská diaspora v křesťanských zemích II. - vrcholný středověk (11. - 13. stol.): společné i specifické rysy v jižní, západní a střední Evropě.

Židovská diaspora v křesťanských zemích III. - pozdní středověk (14. - 15. stol.): Francie, německé země, Itálie a Polsko.

Židovská diaspora na území českého středověkého státu v 9. - 15. století.

Příběh Židů Pyrenejského poloostrova jako paradigma jednoho konce: 8. století - rok 1492/1497.

Židovská diaspora na území Dar al-Islam (7. - 18. stol.): Arabský poloostrov, damašský chalífát, bagdádský chalífát, severní Afrika, Osmanská říše, Sáfijovská říše, říše Mogulů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kód pro online přihlášení na Microsoft Teams: ns91op2

Cílem dvou-semestrálního přednáškového cyklu – povinného pro studenty judaistiky – je seznámit posluchače s osudy židovského národa od jeho mytických počátků až do 21. století, a všímat si kulturních, společensko-ekonomických i politických interakcí v rámci dominujících majoritních společností.

Zimní semestr se věnuje – na poli konfrontace starší i současné historiografie – nejstarším dějinám Židů na historickém území Izraele a Judska ve starověku jak v období králů, tak i v období, kdy se obnovené Judsko nacházelo pod vlivem starověkých mocností - Persie, helenistického Egypta a Sýrie a později i Říma a Byzantské říše; postupnému úpadku a zániku starověké vlasti Židů i vývoji židovských diaspor v různých oblastech středověkého světa.