Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the text and time of the Old Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
L0441

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ústní a písemná tradice. Nejstarší písemné památky starověkého Předního východu (Egypt, Mezopotámie).

Nejstarší náboženské texty Levanty. Starověký Izrael a písmo.

Tanach - etapy vývoje a vzniku (diskuse o pramenech a vrstvách); Masoretský text atd. Překlady: LXX, Vulgáta.

Kodexy; překlady do dalších jazyků. Česká Bible. Starověký Kenaán a Levanta. "Když byl Izrael mládenečkem" (Co víme o počátcích Izraele?).

Královská ideologie, panovníci nerozděleného království. Králové severního a jižního Izraele.

Exil a situace Izraele v exilu. Židovská diaspora. Provincie Sýrie v době helénistické. Římské období.

Hebrejská bible v krásné literatuře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V první části věnované dobovému pozadí Hebrejské bible se posluchači budou systematicky a přehledně seznamovat s následujícími prameny: s písemnými památkami mimobiblickými a s přehledem stěžejních textů, tvořících Hebrejskou bibli

(Starý zákon). Záměrem předmětu je přiblížení dlouhé etapy vývoje práce s biblickým textem a dalšími mimobiblickými prameny. Na základě této části kurzu studenti získají základní vhled do historické analýzy starověkých textů biblických i mimobiblických. Budou umět dané texty historicky správně zařadit a stručně charakterizovat.

Druhá část přednášek se dotýká politické a náboženské situace Předního Východu ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l., zvláštní zřetel je brán i na geografii a archeologii

Palestiny a pochopení dobových souvislostí od doby bronzové do konce perské nadvlády a doby helénistické (I V. stol. př. n. l..). Zvláštní pozornost bude věnována tématu sdílené kolektivní a kulturní paměti hebrejského lidu.

Studenti získají základní informace o historickém bádání v oblasti starověkého

Předního východu a elementární informace o archeologickém výzkumu na území starověké Levanty. Obojí jim umožní pracovat s biblickými texty z hlediska kritického vnímání biblického textu a jeho témat. Ve dvou závěrečných přednáškách se posluchači seznámí s výběrovým přehledem beletrie, která reflektuje výše uvedená témata a o biblickém historickém pozadí tvoří uměleckou výpověď. Přednášky budou doprovázeny vizuální prezentací v powerpoint.

V případě distančního vzdělávání bude kurz přednášen prostřednictvím MS Teams a kód pro vstup do kurzu je: c7hw8hh.