Charles Explorer logo
🇬🇧

Theology of the Old Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
L0448

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Bůh, Áronské požehnání, Vyznání víry: Š-ma Jisrael a Malé dějinné krédo. Stvořitelský hymnus a reflexe stvoření v Tanachu.

Teologie Tóry. Přední a zadní proroci - srovnání teologické koncepce.

Předliterární proroci: Elíša a Eliáš (teologie). Teologie Hospodinovy smlouvy (texty).

Spiritualita (modlitba, Žalmy) a Antropologie. Teologie knihy Jób + poezie a mudrosloví.

Deuteronomistický zákoník a sociální zákony v Tóře + etika. Teologie Desatera a Kultického desatera.

Starozákonní bohoslužba (místo, personál, kult, rituály, záměr, forma, texty). Svátky, kultické kalendáře a sváteční svitky.

Eschatologie a apokalyptika. Mesiáš - ebedské písně (a další mesiášské texty, pomazání, typologie základních mesiášských postav).

Formování nové generace podle knihy Přísloví (Dějinné krédo). Král (role, David a Jóšijáš jako model krále; Šalomoun jako antityp).

Judští reformátoři.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studijní předmět Teologie SZ je zaměřen na syntézu znalostí, s nimiž byl student konfrontován v předmětech proseminář SZ, Písemnictví SZ, Starozákonní doba a text, hebrejština a exegetický seminář. Předmět je vykládán v souladu s tradicí starozákonní teologií CČSH. Student během svého studia Teologie SZ získá vhled do celkového myšlení starozákonních textů a postav, získá základní orientaci v odborné literatuře k Teologii SZ. Získá schopnost analyzovat širší textové souvislosti, abstrahovat principy popisovaných postojů a jevů na základě interpretovaných textů. Je konfrontován s hermeneutikou starozákonních příběhů, poezie, mudrosloví a zákonodárství. Umí aplikovat starozákonní zákony, principy a pravidla v konkrétních situacích, dokáže formulovat, vlastními slovy vyjádřit v

Tanachu popisované jevy.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Teologie SZ vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen tímto způsobem: ústní zkouškou buď na fakultě, nebo formou videokonference v předem ohlášeném termínu.