Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Church in the High and Late Middle Ages

Class at Hussite Theological Faculty |
L0467

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky křesťanství ve vrcholném a pozdním středověku. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji západní a z části i východní církve. Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu. Měl by pochopit úlohu dobového křesťanství na pozadí politických, kulturních, ekonomických i sociálních změn společnosti. Papežství je představeno jako instituce střetávající se s dobovým státem a jeho správou, využívající různé formy péče o západní církev v této době. Je zachycena teologie jako cesta dobového myšlení. Je vysvětlen vzrůst nových náboženských skupin a sekt a postup konfesního štěpení v životě západní církve. V tématu budou naznačeny možnosti, jak doba mohla a usilovala porozumět Bibli. V rámci tématu bude věnována pozornost rysům proměny vzdělanosti ve městech i na venkově:

Vznik církevního státu v evropských souvislostech. Krize papežství v 10. století. Boj o investituru a dokončení reformy ve 12. století. Křižácké hnutí a východní křesťanstvo. Církev ve 13. a 14. století (francouzský vliv, papežství, císařství a královská moc). Konciliarinismus (církev a společnost v období krize a reformy, Avignon). Arnaldo z Brescie, Dante Alighieri, Cola di Rienzo. Návrat papežů do Říma. Velké schizma, doba koncilů. Organizace církve a její jednota (vrchol papežského centralismu, řeholní život). Humanističtí papežové.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky církevního vývoje od období vzniku papežského státu po období pozdního středověku, kdy církev směřovala ke svému rozštěpení. Výklad jednotlivých témat je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Specifické zaměření se bude týkat Apeninského poloostrova s papežským státem. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve.

Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu.