Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ecclesiastical History

Class at Hussite Theological Faculty |
L0471

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Teologie jako věda. Metodologie teologické a církevně-historické práce.

Historická teologie a církevní dějiny CČSH. Víra jako předmět církevních dějin a historické teologie.

Povaha a metodologie církevních dějin. Vztah církevních dějin k neteologickým disciplínám.

Církevní dějiny a CČSH. Církevní dějiny v rámci teologického kompendia CČSH.

Církve a historicita. Prameny církevních dějin.

Periodizace církevních dějin. Církevní historiografie a interpretativní výzkum soudobých dějin.

Pomocné vědy historické. Kritika, interpretace a hermeneutika ve službě církevních dějin.

Fenomén „zbožných vyprávění“. Církevní dějiny a dějiny náboženství.

Metody výzkumu v církevních dějinách a historické teologii. Církevní historiografie CČSH.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem úvodu do studia církevních dějin je získat základní orientaci v teologickém kompendiu, v církevních dějinách a historické teologii obecně, speciálně pak v rámci teologie Církve československé husitské. Předmět organicky navazuje na Úvod do teologie CČSH. Student bude obeznámen s metodologií církevně-historické a teologické práce.

Výklad bude kombinací historického a systematického přístupu k daným tématům tak, aby si student osvojil základní principy teologického a církevně-historického myšlení a mohl je aplikovat pro oblast historické teologie a církevních dějin CČSH.