Charles Explorer logo
🇨🇿

Komparativní církevní dějiny

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0478

Sylabus

1)    Počátky dějin církve, židovské pozadí, Ježíš Kristus, apoštol Pavel, vstup křesťanské církve do helénistického světa.

2)    Prameny církevních dějin (kroniky, anály, důležité sbírky pramenů)

3)    Kritika a intepretace.

4)    Využívání výsledků dalších vědeckých disciplín, pomocné vědy historické

5)    Nové obzory v devatenáctém a dvacátém století.

6)    Předmět církevních dějin – historie a teologie

7)    Základní aspekty církevních dějin (církevní dějiny jako historická teologie, církevní dějiny jako dějiny misií, církevní dějiny jako dějiny herezí, církevní dějiny jako dějiny církevního práva a řádů jednotlivých konfesí.

8)    Periodizace církevních dějin. Periodizace je současně pokus o zcela konkrétní interpretaci.

9)    Jak se psaly církevní dějiny ve starověku a ve středověku.

10)  Protestantská historiografie

11)  Katolická historiografie

12)  Osvícenství a církevní dějiny

13)  Programy a pokusy ekumenického církevního dějepisectví ve

2. polovině

20. století. Komparace přístupů, výhledy, současnost.

Anotace

Církevní dějiny jsou teologickou disciplínou, je to součást teologického kompendia. Vyžadují specifický přístup, který využívá výsledků dalších oborů, jsou proto interdisciplinární, ostatní vědecké disciplíny respektují, ale nesmějí je nahradit. Nezkoumají jen dějiny církve jako instituce (to je součástí obecných dějin), ale také vývoj teologického myšlení a různých teologických směrů.

Pojednávají vždy srovnávacím způsobem o přístupech, událostech, konfesích a teologických směrech. Reflektují vývoj církevního práva, resp. řádů církve v různých konfesích.

Usilují o objektivní podání. Vysvětlují různé přístupy k tématu, sledují a vysvětlují na čem jsou tyto přístupy založeny a co zdůrazňují. Komparace vede ke kritickému přístupu.

V současné době je aktuální nalézání ekumenického pohledu na zdánlivě velmi rozporuplné jevy, které vývoj církevních dějin doprovázely a jejichž interpretace je v různých konfesích různá.