Charles Explorer logo
🇬🇧

Trinitology and Christology

Class at Hussite Theological Faculty |
L0483

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Téma 1: Trinitární a christologické pojmy, proměny v teologicko-filozofické terminologii a biblické základy trinitárního a christologického myšlení.

Téma 2: Role trinitární a christologické problematiky v identitě prvotní církve, role křestních kréd, role apoštolských otců a apologetů, trojiční a christologické hereze.

Téma 3: Role církevních otců a dalších významných osobností ve vývoji trinitární a christologické nauky – Ireneus, Tertullián, Klemens, Órigenes, Athanasius, Kapadočtí otcové, Augustin, Tomáš Akvinský, role ekumenických koncilů.

Téma 4: Úpadek trinitární a christologické nauky, dogmatický skepticismus v osvícenské a liberální teologii, oživení trinitární teologie v některých proudech romantismu a oživení trinitologie ve 20. století: Heim, Brunner, Barth, Braun, Golwitzer, Jüngel, Ott, Moltmann, Marsch, Robinson, Rahner.

Téma 5: Reflexe trinitární a christologické nauky v CČSH – Farský, Spisar, Trtík, trojiční teologie prostého života – Kučera, současná trinitární a christologická témata – Pospíšil.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvodní hodiny předmětu budou věnovány základním trinitologickým a christologickým pojmům a dějinným proměnám v teologicko-filozofické terminologii. Zvláštní důraz bude kladen na porozumění biblickým základům trinitologie a christologie, jejich místa v sebepochopení prvotní křesťanské obce a jejich vývoji, ve kterém budou zohledněny zejména perspektivy apoštolských a církevních otců, apologetů, ale i různých krajních výkladů či sporů, které byly od 4. století řešeny na velkých ekumenických koncilech. V dalším sledu se přednášky zaměří na dogmatický skepticismus osvícenské a liberální teologie, na oživení trinitární teologie ve 20. století ve světové teologii a na zvláštní cestu trinitárního a christologického myšlení v CČSH. Studenti si tak v rámci předmětu osvojí komplexní znalosti z oblasti dvou fundamentálních křesťanských nauk. Budou schopni samostatně číst a interpretovat intelektuálně náročné teologicko-filozofické texty, různé koncilní a církevní dokumenty, ale i podobné texty samostatně formulovat.

Poznámka k distanční výuce:

V případě přechodu na distanční výuku bude tento předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.