Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Theology and Theological Philosophy of the Czechoslovak Hussite Church

Class at Hussite Theological Faculty |
L0484

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Téma 1: Katolický modernismus (amerikanismus, modernismus v Anglii, Francii, Itálii a Německu); český katolický modernismus a literárně umělecké hnutí katolické moderny; role vzniku Republiky československé a T. G. Masaryka při konstituování CČS.

Téma 2: Dědictví radikálního modernismu v teologii Karla Farského; myšlenkové proudy v CČS in statu nascendi a tzv. pravoslavná krize; základní náčrt nové teologie CČS v díle Karla Statečného.

Téma 3: Originální pokus o syntézu modernistických myšlenek, novoscholastiky a moderní teologie ve věroukách Aloise Spisara a v Učení CČS; hledání identity a modely církve u Františka Kováře, Gustava A. Procházky ad.

Téma 4: Přelom v teologii CČS koncem 40. a na začátku 50. let 20. století; obrat k biblické teologii; biblický personalismus (Zdeněk Trtík, Jindřich Mánek a Otto Rutrle) a možnosti teologie v období totalitního režimu; Základy víry a závěry VI. sněmu CČSH.

Téma 5: Biblický personalismus v díle Zdeňka Kučery; etika a trojiční teologie prostého života; teologická témata posttotalitní společnosti a témata současné teologické reflexe CČSH.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se v předmětu učí klasifikovat jednotlivá období vývoje teologie a náboženské filozofie Církve československé husitské, určit světové teologické a filozofické proudy, které ovlivňovaly teologickou reflexi CČSH, analyzovat a vést diskuzi nad současnými teologickými problémy. Velký důraz bude kladen na pozadí a důvody vzniku CČSH, tj. na evropský i český katolický modernismus, na reformní proudy v české katolické církvi od poloviny 19. století do počátků 20. století, na literárně umělecké hnutí české katolické moderny a na vliv T. G. Masaryka a mladé Republiky československé. Další sled přednášek se bude soustředit na osobnosti, které měly zásadní vliv na podobu teologie v prvních 20-30 letech CČS – na Karla Farského, Karla Statečného, Aloise Spisara, Františka Kováře a Františka M. Hníka ad. Hlavní pozornost bude věnována jejich teologickému a filozofickému přínosu. Poslední část přednášek bude uvedena přelomem v myšlení teologie CČSH koncem 40. let 20. století nástupem biblické teologie či teologie biblického personalismu reprezentovaného Zdeňkem Trtíkem, Jindřichem Mánkem, Ottou Rutrlem ad., a vydáním a přijetím dokumentu Základy víry. Přednášky budou zakončeny teologicko-filozofickým domýšlením biblického personalismu v díle Zdeňka Kučery, v trojiční teologii prostého života, v eklesiologii a v dalších tématech současné reflexe CČSH.

Poznámka k distanční výuce: V případě přechodu na distanční výuku bude tento předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.