Charles Explorer logo
🇬🇧

Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
L0505

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Evangelia: Pašije, Ježíšova podobenství, výroky a slova. Ježíšovy mocné činy a spory.

Ježíšovi učedníci. Narození Ježíše Krista.

Jan Křtitel. Skutky apoštolské: Činy apoštolů Petra a Jana a dalších.

Diákoni. Vznik a charakteristika prvokřesťanské církve.

Obrácení apoštola Pavla a cesty apoštola Pavla. Listy Ap.

Pavla - základní témata. Další listy NZ - základní témata.

Zjevení Janovo - základní struktura.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Proseminář biblických znalostí NZ seznamuje studenty s výběrem postav a dějů z období Nového

Zákona s důrazem na pasáže týkající se života Ježíše Krista a vzniku křesťanské církve (Jan Křtitel, Ježíšovi učedníci, Ježíšova slova a činy, pašijní události, letnice, apoštolové a diákoni, misie apoštola Pavla). Důraz se klade i na pochopení souvislostí. Absolvováním předmětu získává student základní znalosti v oblasti biblických postav a dějů.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Proseminář NZ probíhat formou online v MS teams. Klíč pro přihlášení je: nfbu161. A popis pro přihlášení se do MS teams na stránkách HTF UK.

Předmět bude zakončen zápočtem, který bude udělen studentům, kteří absolvují závěrečný test s celkovým průměrem alespoň 70%, s tím, že každou část testu (jednotlivá témata) pod 50% je třeba opakovat. To umožní případně opakovat jen část testu a není třeba opakovat celý test.