Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Theology of the Czechoslovak Hussite Church

Class at Hussite Theological Faculty |
L0507

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Konkrétní obsah jednotlivých přednášek se bude odvíjet od pozvaných hostů. Hosté, spolu s jejich tématy, budou oznámeni včas před zahájením semestru. Tématicky budou však hosté převážně vřazováni do následujících tématických okruhů: CČSH a ekumena, spiritualita CČSH, CČSH a její minulost, přítomnost a budoucnost, diakonie a kaplanská služba v CČSH, vztah vědy a víry v CČSH.

Obsah semináře se může rozhodnutím vyučujícího, a také v návaznosti na možnosti zvaných hostů, měnit podle aktuálních potřeb a zájmů studentů. Seznam hostů a témata přednášek však budou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny v SiSu či oznámeny jinou formou (např. hromadným emailem).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o úvodní předmět v oboru husitská teologie, který formou setkání s duchovními, laiky a funkcionáři CČSH seznámí studenty se základními pojmy, problematikou i specifiky husitské teologie. Formou přednášek, diskuze, rozhovoru a osobní zkušenosti se studenti seznámí s minulostí i současností CČSH v myšlení i praxi, porozumí jejím specifikům v rámci ekumenického prostoru, seznámí se s klíčovými pojmy a dějinnými zlomy, nahlédnou do její specifické nauky, spirituality i společenské a sociální aktivity, vztahu k vědeckému poznání i problematickým místům vlastní teologie a dějin. Upřednostněna je šíře pohledu a různost perspektiv s předpokladem prohlubování jednotlivých témat v navazujících předmětech. Po absolvování získají studenti základní znalosti, souvislosti a terminologii v nezbytné šíři a z různých perspektiv potřebnou ke zvládání dalších oborových předmětů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Úvod do teologie CČSH - L0507 vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Kód týmu je q8eusrl.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html