Charles Explorer logo
🇬🇧

Hymns of the Orthodox Church I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0514

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dobrořeč, duše má, Hospodina. Blažen muž.

Světlo tiché. Hospodine, pomiluj.

Nyní propouštíš. Bohorodice Děvo.

Chvalte jméno Hospodina. Andělský sbor.

Velebí duše má Hospodina. Veličanije.

Hospodine, k tobě volám. Bůh Hospodine.

Svatý Hospodine, Bůh náš. Dnes spása světu je.

Obsah hodin bude přizpůsoben úrovni a potřebám účastníků kurzu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Pravoslavný církevní zpěv I. seznámí studenta se všeobecnou hudební teorií, systémem kompozice bohoslužeb, hudební tradicí ruskou, řeckou a českou a s jejich praxí. Student předvede pěvecký postoj a pěvecké dýchání, rozliší hrudní a hlavový tón, zapojí hlavový ton ve vyšších polohách, zazpívá rytmicky, zazpívá intonační cvičení v rozsahu oktávy, kontroluje dech v návaznosti na dynamiku skladeb, artikuluje měkce a srozumitelně.