Charles Explorer logo
🇨🇿

Seminář k byzantské filozofii II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0541

Sylabus

Basil Veliký - Ad adolescentes (vybraná místa). Řehoř Nysský - O rozdílu mezi podstatou a hypostasí. Euagrios Pontský - Practikus.

Jan Damašský - Dialektika. Nikolaos Kabasilas - Kata pyrrhónos.

Anotace

Seminář je zaměřen na komentovanou četba vybraných úryvků byzantské filosofie s úvodem do autora a čteného díla. Témata a úryvky sledují přednášky z Byzantské filosofie a demonstrují probíranou látku. Smyslem semináře je seznámení s autory a tématy prostřednictvím autentických textů. Student během semináře získává znalosti týkající se jednotlivých autorů a probíraných témat. Během semináře si student prohlubuje dovednosti potřebné pro práci s texty a jejich výklady.

Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.