Charles Explorer logo
🇨🇿

Teologie SZ a NZ

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0560

Sylabus

Vývoj biblické teologie SZ 19. a 20. stol. Bůh, jeho jména a zjevení ve Starém zákoně.

Smlouva a oběť ve Starém zákoně. Desatero, zákony a zákoníky Starého zákona a Starozákonní etika.

Teologické zvláštnosti vybraných spisů Starého zákona. Vztah Starého a Nového zákona (souvislosti starozákonních a novozákonních témat, citace).

Vývoj novozákonní teologie v 19. a 20. stol. Teologické okruhy: Ježíš - Pavel - Lukáš - Jan - epištoly, teologická specifika jednotlivých spisů včetně spojnic s novozákonní christologií, eschatologií, sakramentologií, etikou a pneumatologií.

Anotace

Seznámení s vývojem biblické teologie Starého a Nového zákona v 19. a 20. století, seznámení s teologií jednotlivých spisů Starého a Nového zákona se zřetelem na specifika a vazby intertestamentární a interdisciplinární v rámci teologie (eschatologie, etiky, christologie, sakramentologie a pneumatologie).

Seznámení se základními biblicko-teologickými pojmy a tématy.