Charles Explorer logo
🇬🇧

Archaeology and Jewish Magic

Class at Hussite Theological Faculty |
L0565

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V případě přechodu na distanční výuku: Předmět bude vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje Microsoft Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Pozvánka do třídy (týmu) bude zaslána zapsaným studentům emailem před začátkem výuky.

Bližší informace a pokyny k instalaci a užívání MS Teams: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html ___

- Magie jako předmět vědy: Příběh o třech andělech jako ilustrace proměnlivosti židovské magie. Původ a problematika pojmu magie. Magie, náboženství a věda. Přední religionisté a judaisté zabývající se magií, jejich teorie a publikace. Výjimečnost židovské magie a její místo v judaismu. Magie jako prostředek mezináboženské polemiky. Viditelná a neviditelná magie v Bibli.

- Archeologie a magie: Na základě čeho můžeme usuzovat, že archeologické nálezy sloužily k rituálním účelům? Proč je moderní bádání o židovské magii úzce spjato s archeologií?

- Nejstarší doklady židovské magie: Archeologické nálezy z Ketef Hinnom a svitky od Mrtvého moře. Povaha a obsah textů. Magie v rabínské literatuře - v Mišně a v Talmudu. Tzv. Dreck-Apotheke a odkaz babylonského lékařství.

- Židovská magie v pozdní antice: Zaříkávání a ochranné texty na kovových plátcích a na aramejských magických miskách. Archeologické dobývání Předního východu a první zkoumání těchto amuletů. Proměny vnímání aramejských magických misek u západních badatelů a hypotézy o jejich účelu. Druhy aramejských magických misek, jejich obsah, způsob zápisu a ilustrace. Magické misky židovské, syrské a mandejské - rozdíly a podobnosti. Současné bádání o aramejských magických miskách, moderní datace a hypotézy. Archeologie a kriminalita - misky jako zboží na černém trhu. Vědecké vytěžení obsahu aramejských magických misek pro judaistiku, biblistiku a lékařství. Magie a raná židovská mystika - kdo byli autoři magických misek? Aramejské magické misky jako epilog klínopisné civilizace - proč se misky začaly používat a proč vymizely.

- Židovská magie ve středověku: Objev káhirské genízy, její obsah a povaha jejích magických fragmentů. Rozdíl mezi amuletem a magickou sbírkou. Velká magická kompendia: Meč Mojžíšův, Kniha Zázraků, Kniha anděla Raziela. Racionalistické argumentace proti magii (Maimonides).

- Židovská magie v novověku: Reakce židovského osvícenství (haskaly) a známé procesy a konflikty. Leopold Löw vs. Moše Teitelbaum, Jonathan Eybeschütz vs. Jacob Emden, soudní proces s Jakobem Frankem. Místo magie v chasidismu. Dochované amulety moderní doby a vliv technologie přípravy (tisk, dřevoryt, litografie) na jejich obsah. Židovská magie dnes a praktická kabala.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Absolvent kurzu má přehled o vývoji židovské magie od jejích raných forem (archeologické nálezy, Bible, rabínská literatura) až do současnosti. Je schopen popsat, jakým způsobem fenomén magie reflektovali přední představitelé vybraných proudů židovského náboženského myšlení.

Při analýze textů magické povahy zvažuje metodologii užívanou významnými judaisty a religionisty 19., 20. a 21. století a je schopen závěry své badatelské práce prezentovat způsobem odpovídajícím jeho oborovému zaměření a jazykovému vybavení. Absolvent kurzu umí pracovat s epigrafickým materiálem, klasifikovat jej, připravit k publikaci, interpretovat a překládat.

Student rozumí důležitosti archeologického materiálu pro rekonstrukci duchovního života ve starověku a středověku.