Charles Explorer logo
🇬🇧

Security and legal background of migration and minorities related policy of the Czech Republic - Legal aspects of selected chapters of the state security policy

Class at Hussite Theological Faculty |
L0570

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Stát jako právní subjekt zvláštního druhu, jeho uspořádání, základní funkce státu, vztah stát-občan, hodnotové limity ústavnosti a prosazování veřejné moci.

Bezpečnostní zájmy státu podle stupně důležitosti, jejich kategorizace a společensko-politické implikace.

Bezpečnostní systém státu jako institucionální nástroj pro dosahování cílů bezpečnostní politiky, jeho legislativní promítnutí do právního řádu České republiky - vymezení působností a vzájemných vazeb jednotlivých složek státního mechanismu;

Cizinecké a azylové právo, principy a právní úprava udělování povolení k pobytu, státního občanství či dalších pobytových titulů.

Základní představení postavení menšin v České republice, bezpečnostní aspekty spojené s přítomností některých nových menšin, integrační proces a otázky iredentismu.

Právní východiska realizace bezpečnostně migrační politiky státu a jejich aplikační praxe v rámci státní správy.

Základní zásady výkonu státní správy vycházející ze správního práva a vedení správních řízení v rámci ústředních správních úřadů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vybrané aspekty bezpečnostní politiky státu coby souhrnu klíčových cílů a nástrojů státu, usilujících o zabezpečení státní svrchovanosti a územní celistvosti státu, jeho demokratických základů, činnosti demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života osob, plnění mezinárodních bezpečnostních závazků etc.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v obvyklém čase kurzu, tedy vždy v úterý 16:30 - 18:00.

KÓD TŘÍDY: kffng0j.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.