Charles Explorer logo
🇬🇧

The Old Testament as Literature

Class at Hussite Theological Faculty |
L0572

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do předmětu, metodologie, studijní literatura, základní terminologie. Charakter starozákonních látek.

Fixace (způsob a materiál), ústní tradice. Kánon SZ (Tanach) - proces vniku, jazyk (hebrejština).

Kanonizace (definice jevu, funkce, teorie vzniku). Trojdílnost Tanachu a jeho funkce.

Překlady - Septuaginta, Vulgáta, Pešito. Septuagintní dodatky, targúmy a midraše.

Uspořádání Tanachu, názvy jednotlivých knih, názvy celků. Jednotlivé knihy Pentateuchu.

Jednotlivé knihy Předních proroků. Jednotlivé knihy Zadních proroků.

Jednotlivé knihy Spisů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V předmětu Starý zákon jako literatura získá student přehled literárně vědného charakteru o celku Tanachu (vznik, tradování, kanonizace). Současně získá vhled do literárního úvodu do jednotlivých spisů Tanachu (název díla, struktura, témata, význam).

Tyto informace mu umožní poučeně číst Tanach, rozumět jeho sdělení, pochopit kulturu tehdejší doby, rozumět ranému křesťanství a jeho spisům. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Starý zákon jako literatura vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Předmět bude zakončen tímto způsobem: ústní zkouškou buď na fakultě, nebo formou videokonference v předem ohlášeném termínu.