Charles Explorer logo
🇨🇿

Nový zákon jako literatura

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0573

Sylabus

1. Hermeneutika a Nový zákon, metodika zkoumání starověkých textů, problematika intertextuality, autorství a dochovaných pramenů. Dobové zasazení textů.

2. Ježíšovo vystoupení a jeho osobnost v kontextu judaismu jeho doby, doby římské a optikou raně křesťanských autorů.

3. Vzpomínka na Ježíše, vznik evangelií a vývoj evangelijní tradice („od Marka k Janovi“). Stylizace Ježíšova ystoupení a osobnosti jednotlivými evangelisty.

4. Evangelium Q, uchování Ježíšových výroků, rétorické aspekty orální kultury, vzdělání v antice na sekundární a terciární úrovni. Tomášovo evangelium, Jidášovo evangelium a gnostické křesťanství.

5. Apokryfní evangelia, pestrost a funkce apokryfů, jejich důležitost a případné komunity kolem nich

6. Antická biografie, historiografie, román, romance a novela. Ukázky jednotlivých žánrů.

7. Skutky apoštolů - užité literárně-rétorické formy a žánr spisu. Lukáš jako autor druhé či třetí generace křesťanů. Komparace s dobovými autory - antickými historiky.

8. Apoštol Pavel a svět jeho myšlení v kontextu judaismu a římského světa. Apoštol Pavel v Lukášově podání a v apokryfních Skutcích Pavla.

9. Žánr antického listu a ukázky z dobových dopisů (listů) klasických autorů.

10. Stoicismus a další filosofické proudy ve vazbě na Nový zákon.

11. Apokalyptika a apokalyptická literatura v kontextu doby judaismu druhého chrámu - přehled. Zjevení Janovo v kontextu židovské apokalyptiky a pozdějších křesťanských apokryfních apokalyps.

12. Četba vybraných ukázek apokalyptických textů a nové pohledy na apokalyptické myšlení. Vzkříšení v dobových textech. Ukázky z kumránských textů.

13. Formování a ustálení novozákonního kánonu, vývoj myšlení raně křesťanských komunit. Alternativní podoby kánonu.

Anotace

Cíl a obsah přednášky: Cílem přednášky je obeznámení s literární stránkou novozákonních písemností, jejich zařazení do kontextu antických písemností, posouzení jejich literárních a jazykových kvalit i obsahu, a to rovněž ve srovnání s dobovými autory a tématy řeckého či římského světa. Předmětem zkoumání jsou samozřejmě i žánry antické biografie a historiografie, rétorické aspekty písemností, intertextualita ve vazbě na biblický text i okolní židovskou, řeckou a římskou literaturu či pokus o modelování komunit kolem textů. Předmětem komparací jsou např. díla Josepha Flavia, Epiktéta, Xenofónta, Tacita, Cicerona, Filostrata, ale samozřejmě i komparace evangelií navzájem včetně nejmodernějších pohledů na „evangelium Q“. Ve vztahu ke Skutkům apoštolů jsou prezentovány antické historiografie a biografie, posluchač je obeznámen s apokryfními skutky apoštolů a jejich odlišnostmi od skutků kanonických. Pozornost je věnována antické epistolografii (apoštol Pavel, list Jakubův, Cicero) a žánru diatriby.

Přednáška se zaměřuje na názorné příklady a komparace, jež jsou doloženy četbou konkrétních autorů.

Absolvováním přednášky získa posluchač přehled o literárních kvalitách a teologickém přínosu konkrétních novozákonních spisů, o rétorické argumentaci i stavbě písemností, o jejich místě mezi řecky psanou literaturou, dále nabyde chronologický i tematický přehled v rámci dobové literatury, obeznámí se s jednotlivými žánry v širším měřítku (nejen v Novém zákoně), s procesem kanonizace Nového zákona a stručně také s jeho vztahem k

Septuagintě. Posluchač získá přehled o podobě raně křesťanských sporů a hodnot, které charakterizovaly nejranější křesťanské komunity. Zohledněny jsou také aspekty orality, otázky gramotnosti či způsobu vzdělávání v době antiky.