Charles Explorer logo
🇬🇧

The Basics of Hermeneutics - Interpretation of Biblical Texts

Class at Hussite Theological Faculty |
L0574

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Možný sylabus předmětu (sylabus je adaptabilní dle skupiny zapsaných studentů a jejich preferencí):

1. Co je to hermeneutika? Základní hermeneutické kategorie a podoby "hermeneutického kruhu".

2. Rozdíl mezi světem textu a světem reálným, světem doby vzniku textu a světem dnešním. Role vzpomínky, komunity, události a její interpretace skrze text.

3. Doba vzniku novozákonních spisů a jejich vzájemné interakce. Situace v raně křesťanských komunitách, eschatologická perspektiva a dějinné faktory - kulturní, sociální a politické rámce.

4. Co je to narativ?

5. Intertextualita a její soudobé vnímání

6. Intertextualita a teorie recepce - Nový zákon a texty Starého zákona, kontext antické literatury.

7. Inspirace a význam inspirovaného textu v době antiky a dnes, v kontextu judaismu a raného křesťanství, v kontextu katolicismu, protestantismu a evangelikálního křesťanství.

8. Co je to rituál? Raně křesťanské rituály, jejich vznik a interpretace.

9. Co je to mýtus? Interpretace mýtu.

10. Antická historiografie, historiografie soudobá. Biografie doby antiky a dnešní. Historiografie a biografie v kontextu Nového zákona a apokryfních spisů.

11. Práce s podobenstvími, alegorií, apokalyptickou literaturou.

12. Svět raného křesťanství optikou sociální paměti, socio-kognitivních a socio-vědeckých metod.

13. Zápočty.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět usiluje o řešení základních otázek spjatých s přístupem k textům a svědectvím z doby antiky či starověku, zvláště pak k textům biblickým, apokryfním a pseudoepigrafním z oblasti křesťanství a raného judaismu. Hermeneutické tázání proto nesměřuje jen k základním otázkám (co je to text, kdo je to autor, čtenář, jaký je mezi nimi vztah, jak funguje proces čtení, jaká je role pozdějšího redaktora, co je to tradice, komunita a její sociální a kulturní paměť, jaká je role vzpomínky a samotné události, jaká je funkce orality v době antiky či co je to "hermeneutický kruh"), ale má za cíl zabývat se procesem recepce, fungování kánonu jako celku, vzájemným vztahem spisů (nejen novozákonních, ale apokryfních a pseudoepigrafních), intertextualitou v kontextu doby helénismu, doby římské a raného judaismu. Hermeneutické otázky jsou kladeny v určitých kontextech a rámcích ve vztahu ke konkrétním spisům. Zohledňovány jsou obecné hermeneutické zásady uznávané kritickou teologií. Předmětem tázání není pouze hermeneutický proces krok za krokem, ale i hledání možného významu v době vzniku textu, jakož i uvědomění si dílčích kroků, které ústí do interpretace dnešní. Posluchač má možnost porovnat dobové kontexty tehdejší a dnešní, a uvědomit si nutnost použití určitých nástrojů, které umožní překonat "mlčení textu" a rozdílné kulturní, sociální a politické rámce. Zohledněny jsou dobové faktory i stav soudobého bádání v oblasti biblistiky a hermeneutiky včetně literární teorie. Díky specifické povaze biblických látek bude pozornost věnována narativu a příběhu či rozpravě o historiografii, biografii a historické metafikci. Přednášky otevírají také pojetí "inspirace", a to i komparativně ve vztahu k řeckým básníkům a pisatelům. Zohledněny mohou být i další texty z doby helénismu a doby římské. Obsah přednášek/semináře je možné adaptovat dle zájmu posluchačů. V akademickém školním roce 2023/24 bude pozornost věnována socio-vědecké kritice a analýze dobových politických, sociálních, hospodářských (zemědělských) poměrů v textech starověkých autorů (Seneca, Cicero, Cato, Varro, Columella).

U studenta se předpokládá ochota aktivně se podílet na výuce a vypracování referátu na zadané téma.