Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion of the Old Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
L0575

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Bůh a jeho jména; zjevení ve Starém zákoně (Boží akce a slovo); pojem smlouva; základy starozákonní antropologie; starozákonní etika a Desatero; teologické zvláštnosti vybraných spisů a starozákonních apokryfů; vztah Starého a Nového zákona; používání Starého zákona v Novém zákoně; Stvořitelský hymnus; Smlouva v Tanachu, formování nové generace v mudroslovné literatuře; Teologie knihy Jób; starozákonní spiritualita (Žalmy); Starozákonní svátky; Dějiny Izraele (dobra předkrálovská a královská); Kánon (Tanach) a kanonizace; babylónský exil; fenomén proroctví; Dějinná kréda.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Náboženství Starého zákona představuje uvedení do základních témat Starého zákona (Tanachu) formou přednášek - výkladu starozákonních textů, seznámení se základní starozákonní teologickou literaturou, s hermeneutikou Tanachu, literárním úvodem do textů a náboženským pozadím starozákonních výpovědí. Těžiště je položeno na obraz starozákonního náboženství na pozadí náboženských výpovědí Tanachu.

Předmět je zakončen ústní zkouškou.