Charles Explorer logo
🇬🇧

Anthropomorphism and Symbols in Bible I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0579

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr

Antropomorfismy - jejich výklad, pochopení v Bibli. Antropomorfismy v Tanachu a antropomorfismy v Septuagintě. Antropomorfismy v Novém zákoně.

Antropomorfismy vztahující se k Hospodinu ( tvář,ruka,oko,ucho atd.).

Antropopatismy v Bibli.

Bůh - stvořitel, tvůrce tvorů.

Bůh - soudce.

Bůh - otec.

Bůh - král.

Bůh - pastýř.

Bůh - učitel a vychovatel.

Bůh - lékař.

Bůh - zobrazení a vyjádření v chrámu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášek zimního semestru je seznámení a výklad základních antropomorfismů a antropomorfního jednání, či dalších projevů, které vypovídají o Bohu/ božství v Bibli. A to s ohledem na interpretaci tohoto jevu v náboženských projevech starověkého Předního východu. Téma bude rozšířeno o sondu do problematiky antropomorfního zobrazování, jeho zákazu či omezení. V letním semestru se v kursu zaměříme na vybrané biblické symboly a jejich interpretaci v historii i současnosti. Především se však společně pokusíme o přenos těchto antropomorfismů a symbolů do současného života a vnímání světa. V tomto akademickém roce se zaměříme na pochopení a využití předkládaných symbolů v současné společnosti.

Ačkoliv se bude vycházet z hebrejského a řeckého pojmosloví, nemusí posluchači kurzu znát hebrejštinu, řečtinu ani latinu. Kurz je určen pro všechny zájemce o tuto problematiku bez rozdílu oborového zaměření.

Předmět je aktuálně vyučován v MS Teams a kód pro vstup do třídy je: mwhd857. V akademickém roce 2022/2023 začínáme obvyklou prezenční výukou. Pokud se situace změní, přejde se buď na výuku hybridní či prostředí MS Teams.