Charles Explorer logo
🇬🇧

Anthropomorphism and Symbols in Bible II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0580

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Letní semestr

1. Zahrada a postava zahradníka.

2. Stromy, keře a plody v Bibli. (sedm plodin země)

3. Zvířata v Bibli.

4. Neživá příroda v Bibli.

5. Numerická symbolika.

6. Jaké nejčastější symboly a v jaké podobě přechází z biblické symboliky do počítačové komunikace (Twitter; Facebook)?

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V letním semestru je větší pozornost věnována biblickým symbolům a symbolice, s ohledem na širší interpretační kontext. Přednášky se zaměřují na symboliku živlů, stromů, obecně rostlin, i význam postavy zahradníka. Uvádí přehled rozličné interpretace symboliky zvířat i výklad úlohy neživé přírody (nerostů) v Bibli.

Absolvováním tohoto předmětu si posluchači osvojí základní dovednosti v oblasti pochopení a interpretace starověké symbolologie z jazykového, filozofického i teologického hlediska, se zvláštním zřetelem k symbolologii biblické. Absolventi kurzu budou posléze schopni nakládat s antropomorfismy a symboly v rámci svých pojednání,jež budou věnovány pochopení záměru a smyslu starověkých náboženských textů, zejména pak textům biblickým.

Poznatky z kurzu budou moci posluchači využívat též v praktickém životě v nejrůznějších sférách své působnosti od pochopení symbolu v rámci jakékoli společensko-kulturní složky lidského života (přechodové rituály apod.) až po využití při výkladu biblických hodin či výuce náboženství a četbě biblických textů a hledání i kritického rozvažování o biblických antropomorfismech a symbolech.

V neposlední řadě se budou studenti pokoušet o současnou a co nejvíce srozumitelnou interpretaci biblických symbolů.