Charles Explorer logo
🇬🇧

History and Presence of the Spiritual Education in the Czechoslovak Hussite Church

Class at Hussite Theological Faculty |
L0585

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Látka kurzu se skládá ze čtyř základních okruhů: 1) Teologie kněžství CČSH (otázka všeobecného a svátostného kněžství, svěcení, stupňů (jáhen, kněz, biskup + pomocné služby - pastorační asistent, katecheta, kazatel), tří Kristových úřadů, apoštolské posloupnosti, úřadu a autority, pojetí kněze/duchovního a jeho služby...) 2) Duchovenská formace (otázka - jak se dostáváme k této službě, k této osobnosti? Otázka svobody, milosti, vzdělání, výchovy, modlitby, kontemplace, meditace, personalistické teologie (já-Ty), svatosti života...) 3) Dějiny výchovy bohoslovců (fakulta, kolej, spirituálové, specifika a obtíže za okupace, komunismu a dnes...) 4) Současnost duchovní formace (současné platné dokumenty, listiny, výroky, sněmy, oficiální učení v kontextu přístupu ŘKC po 2. vatikánském koncilu a některých reformovaných církví)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se v rámci kurzu seznámí s východisky, vývojem i současnou situací pojetí kněžství v CČSH a výchovy ke kněžství se zaměřením na problém teorie a praxe především v otázce duchovní formace. Kurz je určen předně zájemcům o duchovní službu v CČSH, ovšem vítáni jsou všichni, které zajímá daná problematika.