Charles Explorer logo
🇨🇿

Němčina pro pedagogy II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0592

Sylabus

Pozornost je soustředěna na silné i slabé skloňování podstatných jmen se členem určitým, neurčitým a bez členu v jednotném i množném čísle. Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen. Časování slabých, nepravidelných a silných sloves a sloves smíšených.

Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, slovesa zvratná, rozkazovací způsob, minulé časy sloves, slovesa s předložkovými vazbami. Předložky se 3. pádem, 3. a 4. pádem, se 4. pádem.

Věty hlavní a vedlejší. Dále je pozornost věnována vedlejším větám časovým, příčinným, účelovým, vedlejším větám s dass a jejich infinitivní konstrukcí, vedlejším větám vztažným.

Přídavným jménům - skloňování s určitým, neurčitým členem a bez členu v jednotném i v množném čísle. Dále se soustředíme na příslovce směrová, zpodstatnělá přídavná jména.

Na infinitiv závislý na podstatném a přídavném jméně, infinitiv závislý na slovesu, trpný rod. To vše je propojeno čtením odborných textů (např. formou doplňování vynechaného textu) využíváním audio a videotechniky pro výuku, jsou zadávány referáty na zvolené (aktuální) téma z oblasti teologie a sociální práce.

Na každou vyučovací hodinu si student písemně připravuje krátkou aktualitu podle vlastního uvážení. V hodinách se píší kontrolní testy, které pomáhají zvládnutí celého učiva a i potom následně zápočtového testu.

Anotace

Předmět Němčina pro pedagogy se opírá a vychází z německé gramatiky a ze slovní zásoby získané na gymnáziu

či střední školy uzavřené maturitní zkouškou. Na úrovni jazyka B1 se budou prohlubovat základní a související znalosti německé gramatiky. Procvičování, prohlubování a získávání nové slovní zásoby slovních druhů, deklinace substantiv a adjektiv, konjugace sloves a jejich užití ve větách v různých časech a tvarech. To vše je příprava na porozumění a pochopení odborných německých textů a na schopnost dokázat vlastní odborný text přeložit naopak do jazyka německého. Předmět Němčina pro pedagogy II navazuje na předmět Němčina pro pedagogy I a účast na předmětu Němčina pro pedagogy II je podmíněma splněním zápočtového testu Němčina pro pedagogy I nebo vstupním rozdílovým testem.