Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of the 20th Century (Ontology)

Class at Hussite Theological Faculty |
L0593

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Současnost není pochopitelná bez těchto ontologických stanovisek, protože odtud se odvíjejí metody poznání v současné vědě, kultuře i politice. Rozumění je důležitější než mechanická deskripce jevových charakteristik - cíl.

V těchto intencích bude student uveden do filosofie R. Carnapa, L.

Wittgensteina, K. R.

Poppera, A. N.

Whiteheada, B. Russella.

Fenomenologie bude vysvětlena na díle E. Husserla, M.

Heideggera, E. Finka, H.

Arendtové a Jana Patočky. Hermeneutika bude explikována na myšlení H.

G. Gadamera, Grondina aj., postmoderna na dílech Friedricha Nietzscheho, Fritjof Capra, P.

Sloterdika, Z. Neubauera, D.

Bohma aj. Znalost postmoderny zhlediska F.

Nietzscheho

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět uvádí studenty do porozumění podstaty bytí v nejdůležitějších filosofiích ve dvacátém století, protože ontologie pak determinuje gnozeologie i etiku. Jde o novopozitivismus – Vídeňský a pražský lingvistický kroužek, anglická analytická filosofie, fenomenologie a existencionalismus, hermeneutika, postmoderna.

Předpokladem je znalost základů dějin filosofie ze střední školy. Teoretické znalosti obsahu tohoto předmětu jsou nepostradatelné pro možnost profesionální orientace v celkovém hodnocení politiky, kultury a mezilidských vztahů ve století jednadvacátém.

Student je kompetentní ve vztahu k celkům, přesahujícím parciality současného specifického vzdělávání. Nikoli historická data, ale pochopení z nejobecnějších hledisek!!!