Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of the 20th Century (Epistemology)

Class at Hussite Theological Faculty |
L0594

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pojem poznání a vědění v antické filosofii - logos, bytí, myšlení, poznání. Analýza pojmu poznání u Platóna - koncept bytí, pravdy a ideje.

Rozbor pojmu poznání u Aristotela - adekvační teorie pravdy, teorie logických soudů, empirismus, diskuse realismus - nominalismus, teorie intencionality a praktické fronésis. Vznik moderní vědy v 16. století a nový koncept moderního vědeckého poznání a pravdy (Koperník, Galilei, Bruno, Newton).

Karteziánská teorie poznání - Descartes. Metafyzika subjektu jako fundament novověké teorie poznání.

Novověká racionalistická noetika (Descartes, Spinoza, Leibniz). Novověká empirická noetika (Locke, Hume, Berkeley).

Subjekt jako nový metafyzický základ teorie poznání (Brentano, Husserl). Karteziánská redukce pravdy na evidenci.

Novověké transcendentální teorie poznání - Kant, syntéza racionalismu a empirismu, kopernikánský obrat, fenomenalismus, hranice poznání. Dialektické koncepce poznání (Fichte, Schelling, Hegel).

Hermeneutické koncepce poznání (Schleiermacher, Dilthey Heidegger, Gadamer). Moderní teorie vědeckého poznání a analytická filosofie jazyka (Carnap, Wittgenstein, Popper, Quine, Kuhn, Feyerabend).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Systematický rozbor klíčových noetických pojmů, metod a koncepcí v evropské filosofii od antické filosofie až po filosofii 20. století. Základní tématické okruhy - Pojem poznání v antické filosofii (vztah bytí, myšlení, poznání), rozbor pojmu poznání u Platóna a Aristotela (koncept pravdy, ideje, teorie kognitivních logických soudů, adekvační teorie pravdy), kontroverze realismus - nominalismus, vznik moderní vědy a moderního vědeckého poznání (Koperník, Galilei,

Bruno, Newton), karteziánská teorie poznání (Descartes), novověká racionalistická noetika (Descartes, Spinoza,

Leibniz), novověký empirismus (Locke, Hume, Berkeley), novověký transcendentalismus (Kant, Fichte), dialektické teorie poznání (Schelling, Hegel), filosofická hermeneutika (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer), analytická filosofie jazyka a moderní teorie vědeckého a filosofického poznání (Carnap, Wittgenstein, Popper, Quine, Kuhn, Feyerabend).