Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching Methods and Strategies for Critical Thiking Classroom

Class at Hussite Theological Faculty |
L0597

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Témata (sylabus):

1. Kritické myšlení ve vyučování - vymezení pojmu a rámce E(vokace) - U(uvědomění) - R(eflexe)

2. Strategie zaměřené na porozumění: analýza textu, analýza obrazu/filmu;

3. Strategie zaměřené na formulaci/vyjádření názoru/postoje: vyjádření názoru/postoje, tvůrčí (sebe)vyjádření, diskuze

4. Strategie zaměřené na pohyb a kooperaci.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Po absolvování semináře studentky a studenti znají koncept kritického myšlení, jak jej definoval a dále rozvíjí program RWCT, umí zvolit vhodné uspořádání prostředí třídy a uvědomuje si význam rozvoje kooperativních vztahů a dovedností žáků pro efektivní využití didaktických metod RWCT.

Vyjmenuje a charakterizuje základní typy vyučovacích strategií pro rozvoj kritického myšlení a umí využít alespoň dvě metody každého z typů.