Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar on Educational Methods and Strategies II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0598

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Témata (sylabus):

1. Sociální a psychologické jevy související s týráním a zneužíváním dětí.

2. Rizikové skupiny.

3. Prevence a trestně-právní problematika týrání a zneužívání dětí.

4. Možnosti sociálních a sociálně pedagogických pracovníků při práci s rizikovými skupinami.

5. Dramatizace ve výuce.

6. Využití dilematu ve výuce.

7. Užití metod kritického myšlení v hodině zaměřené na etická témata.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Blokový seminář, který se skládá ze dvou samostatných částí, je zaměřen na osvojení základních znalostí a dovedností v dílčích oblastech profesní pedagogické činnosti. Pozornost je v jedné části věnována jmenovitě problematice týrání a zneužívání dětí, v části druhé pak dramatizačním a dialogickým metodám ve výuce.

Po absolvování sociálně pedagogické části blokového semináře studenti a studentky rozumí základním sociálním a psychologickým jevům souvisejícím s týráním a zneužíváním dětí. Charakterizují základní rizikové skupiny, které jsou tímto sociálně patologickým jednáním ohrožené, způsoby preventivní práce s rizikovými skupinami a zásady práce s oběťmi týrání a zneužívání ve školním prostředí.

Po absolvování didaktické části blokového semináře studenti a studentky charakterizují Kohlbergovu teorii dilematu, rozumí specifickým rysům dialogických metod a didaktické práci s dilametem ve vyučování, využívá vybrané metody kritického myšlení při výuce etických témat a umí použít dramatizaci k dosažení konkrétních cílů vyučování.