Charles Explorer logo
🇨🇿

Pedagogicko-didaktický seminář II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0598

Sylabus

* Témata (sylabus):

1. Sociální a psychologické jevy související s týráním a zneužíváním dětí.

2. Rizikové skupiny.

3. Prevence a trestně-právní problematika týrání a zneužívání dětí.

4. Možnosti sociálních a sociálně pedagogických pracovníků při práci s rizikovými skupinami.

5. Dramatizace ve výuce.

6. Využití dilematu ve výuce.

7. Užití metod kritického myšlení v hodině zaměřené na etická témata.

Anotace

Blokový seminář, který se skládá ze dvou samostatných částí, je zaměřen na osvojení základních znalostí a dovedností v dílčích oblastech profesní pedagogické činnosti. Pozornost je v jedné části věnována jmenovitě problematice týrání a zneužívání dětí, v části druhé pak dramatizačním a dialogickým metodám ve výuce.

Po absolvování sociálně pedagogické části blokového semináře studenti a studentky rozumí základním sociálním a psychologickým jevům souvisejícím s týráním a zneužíváním dětí. Charakterizují základní rizikové skupiny, které jsou tímto sociálně patologickým jednáním ohrožené, způsoby preventivní práce s rizikovými skupinami a zásady práce s oběťmi týrání a zneužívání ve školním prostředí.

Po absolvování didaktické části blokového semináře studenti a studentky charakterizují Kohlbergovu teorii dilematu, rozumí specifickým rysům dialogických metod a didaktické práci s dilametem ve vyučování, využívá vybrané metody kritického myšlení při výuce etických témat a umí použít dramatizaci k dosažení konkrétních cílů vyučování.