Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Psychology

Class at Hussite Theological Faculty |
L0599

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata (sylabus):

Prolegomena do sociální psychologie (předmět a soustava sociální psychologie, z historie sociální psychologie, směry v sociální psychologii, epistemologie/metodologie oboru).

Socializace (evoluce a kultura, socializace, sociální učení, psychosociální vývoj osobnosti).

Sociální kognice (atribuční teorie, vnímání druhých, koncept postojů, předsudky a stereotypy).

Skupinové procesy (skupiny, dyadická interakce, partnerské vztahy, hromadné chování, sociometrie).

Sociální motivace a komunikace (sociální potřeby, kognitivistické modely, komunikace a její analýza).

Sociální normalita (okruhy norem, deviace a sociální patologie, explanace porušování norem, maladaptace, altruismus a prosociální jednání, socializace a morální vývoj, nejnovější poznatky, horká místa „hot spots“ v sociální psychologii, diskuse).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Sociální psychologie je základní psychologickou disciplínou, která usiluje o deskripci, explanaci a predikci prožívání a chování člověka ovlivněného společenskou realitou. Umění psychologické orientace v sociálním kontextu je základem profesionálně vykonávané sociální práce.

Předmět sestává z výkladu základních sociálně-psychologických témat a praktických interaktivních ukázek k dané látce.