Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar on Introduction to Economics

Class at Hussite Theological Faculty |
L0601

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní poznámky. Ekonomie jako vědecká disciplína. Pozitivní a normativní pojetí problémů v ekonomii. Definice trhu, nabídka a poptávka. Ceny a množství, při kterých se trh vyčistí. Převis nabídky a převis poptávky. Následky těchto převisů a reakce ekonomických subjektů. Příklady záměrného stanovení cen nad (nebo pod) úrovní ceny, při které se trh vyčistí.

2. Úvod do ekonomické teorie informací. Zásada vysokých nákladů padělání a zásada zveřejňování úplné informace. Příklady ekonomických signálů. Trhy "trpkých jablek", okázalá spotřeba a nežádoucí výběr. Strategické preference. Egoismus, agresivita a altruismus jako základní postoje při běžných ekonomických aktivitách. Problém závazku, tzv. dilema vězně.

3. Altruistické preference. Podobenství o hrdličkách a jestřábech. Podvádění a náklady na ostražitost. Zvláštnosti hospodaření v postkomunistických zemích. Svoboda rozhodování a jednání, ekonomie a etika.

4. Firma jako ekonomický subjekt. Maximalizace zisku, hlavní cíl firmy. Základní typy tržních struktur. Dokonalá konkurence. Monopol. Maximalizace zisku a maximalizace výstupu jako cíle monopolní firmy. Efektivnost výroby při monopolu. Problémy hospodářské politiky uplatňované vůči monopolu.

5. Monopolistická konkurence. Za rozmanitost se platí. Reklama, tzv. tradiční a Galbraithova revidovaná sekvence. Oligopol. Cenový (množstevní) vůdce a následovník. Koluze a její analýza pomocí modelu dilematu vězně. Úloha reklamy a takzvané "závody ve zbrojení".

6. Externí náklady, jejich reciproká povaha. Coaseho teorém a jeho aplikace. Vlastnická práva a příčiny takzvané tragédie společného majetku. Drancování přírodních zdrojů. Poziční externality a příklady pozičních "závodů ve zbrojení". Veřejné statky. Optimální množství veřejného statku. Proč se lidé chovají jako „černí pasažéři? Vymáhání renty. Příčiny navyšování počtu veřejných statků.

7. Základní makroekonomické veličiny. Cíle a nástroje hospodářské politiky. Agregátní nabídka a agregátní poptávka. Makroekonomická rovnováha v krátkém a v dlouhém období. Základní problémy a odlišné interpretace makroekonomické rovnováhy v monetaristické a v keynesiánské škole.

8. Hospodářský cyklus. Analýza jeho jednotlivých fází. Typy ekonomických cyklů. Změna povahy cyklů v devatenáctém a ve dvacátém století. Snahy regulovat, korigovat hospodářské cykly. Příčiny selhávání anticyklické politiky. Popis politického cyklu.

9. Peníze, vývoj forem peněz. Funkce peněz. Úloha bank v ekonomice. Jejich základní cíle a vliv na optimální alokaci volných aktiv v ekonomice. Aktivity na finančních trzích a jejich následky. Úloha centrální banky, její základní povinnosti. Hlavní nástroje monetární politiky.

10. Nezaměstnanost jako mikroekonomický a jako makroekonomický jev. Formy nezaměstnanosti a nástroje k její regulaci. Inflace. Její formy, příčiny a následky. Inflační očekávání, protiinflační opatření. Deficit a dluh rozpočtu státu. Ekonomické následky rostoucího státního dluhu. Vláda a její aktivity ve vztahu k HDP. Zahraniční obchod jako součást tvorby a spotřeby HDP.

11. Chudoba ve vyspělých zemích. Její měření, příznaky a příčiny. Ideály sociálního státu v historii a jeho soudobé podoby. Žádoucí cíle tzv. sociálního státu a rizika při jejich naplňování. Některé problémy sociálních programů a následky snah o redukci chudoby.

12. Rozvojové (zaostalé) země. Základní ekonomické problémy chudých a zaostalých zemí. Analýza tzv. bludného kruhu chudoby. Přehled možností a analýza forem hospodářské pomoci. Otevřené problémy hospodářské chudoby a zaostalosti.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je určen k procvičování obtížnějších pasáží z látky přednášené v Úvodu do ekonomie. Na elementární

úrovni (tj. bez použití matematiky) se budou procvičovat jednotlivé modely a příslušné pasáže z přednášek.

Vedoucí semináře na praktických příkladech ukáže, jak správně chápat a řešit obtížnější oddíly z přednášky.

Zvláštní pozornost bude věnována etickým aspektům hospodářských aktivit.