Charles Explorer logo
🇬🇧

German Language for Beginners I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0609

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V zimním semestru je pozornost soustředěna na skloňování podstatných jmen, osobních a přivlastňovacích zájmen, časování sloves, slovosled ve větách oznamovacích a tázacích. Předložky se třetím pádem, se třetím a čtvrtým pádem a s pádem čtvrtým. Časování způsobových sloves, používání záporu v němčině.

Slovesa zvratná, s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou. Časování silných sloves v čase přítomném. Rozkazovací způsob, souvětí souřadné, neurčité zájmeno man, vazba es gibt.

Základní číslovky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Němčina pro začátečníky l. nevyžaduje žádné znalosti, ale tvrdou práci během semestru. V hodinách se studenti seznámí se základní gramatikou jazyka, naučí se skloňovat, časovat a získanou novou slovní zásobu používat ve vytváření jednoduchých i vlastních vět.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Němčina pro začátečníky I vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.