Charles Explorer logo
🇬🇧

German Language for Beginners II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0610

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V letním semestru je pozornost soustředěna na skloňování přídavných jmen, další druhy číslovek, zeměpisná jména, slovosled ve vedlejší větě, préteritum a perfektum slabých sloves a způsobových sloves, zpodstatnělá přídavná jména po etwas, nichts, viel, wenig a alles. Vazby sloves a zájmenná příslovce.

Minulý čas některých silných sloves, zeměpisná přídavná jména, vedlejší věty vztažné, směrová příslovce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Němčina pro začátečníky II. v letním semestru navazuje na předmět němčina pro začátečníky I. a pokračuje ve výkladu gramatiky ze stejné učebnice. Z jednoduchých vět a souvětí souřadných se budou vytvářet souvětí podřadná, která student naučí sám vytvářet.V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Němčina pro začátečníky II vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.