Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Control of Criminality

Class at Hussite Theological Faculty |
L0615

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata:

Uvedení do předmětu (úvod do kriminologie a penologie, sociální normalita a deviace, sociální kontrola, prevence a represe)

Alternativní sankce - restorativní justice (probace a mediace, komunitní sankce, narovnání)

Vězeňství - retributivní justice (vězeňské systémy, výkon trestu odnětí svobody, současná koncepce českého vězeňství)

Sociální práce v penitenciární a postpenitenciární praxi (úloha sociálního pracovníka v penitenciární praxi, sociální kurátor, resocializace a reintegrace, princip rizik a potřeb, desistence)

Pachatelé trestné činnosti (rozbor vybraných kazuistik s důrazem na řešení sociálních příčin a následků páchání trestné činnosti)

Varia (sociálně-kriminologický výzkum, viktimologie, adiktologie/drogová kriminalita, subkriminální chování, kyberkriminalita, mediální obraz kriminality)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je výuka sociální práce související se sociální kontrolou kriminality. Předmět sociální kontrola kriminality si klade za cíl seznámit studenty se základními pojmy a koncepty penologie a kriminologie a prakticky připravit studenty na konkrétní uplatnění sociální práce s lidmi v různých životních situacích (sociální prevence, vězeňství, postpenitenciární péče, probační a mediační služba etc.) v kontextu české trestní justice.