Charles Explorer logo
🇨🇿

Digitální technologie v praxi

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0616

Sylabus

Přehled tematických okruhů kurzu s příslušnou dotací seminárních hodin: 1. Koncept digitální gramotnosti a jeho praktická využitelnost (1) 2. Využití digitálních technologií v pedagogické praxi se zaměřením na význam a charakteristiky e-learningu (2-3) 3. Přehled vybraných open access online nástrojů pro e-lerningové vzdělávání (1-2) 4. Prezentace vybraných online nástrojů (blog, e-portfolium, ms a google aplikace, simulace/gamifikace/digitální storytelling, dotazník/anketa, wiki, podcast) (6)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

* logolink: https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Anotace

Pilotní kurz je zaměřen na úvodní seznámení s problematikou digitální gramotnosti a možnostmi využití digitálních technologií v pedagogické praxi a na rozvoj základních uživatelských dovedností v práci s vybranými aplikacemi.

Absolventi znají koncept digitální gramotnosti a rozumí jeho praktické využitelnosti. Vysvětlí základní pravidla pro využití digitálních technologií se zaměřením na význam a charakteristiky e-learningu v pedagogické praxi. Umí připravit a prezentovat vzdělávací digitální obsah určený pro distanční on/off – line vyučování.

Kurz je realizován formou pravidelných seminárních setkání a předpokládá pravidelnou individuální práci mezi jednotlivými setkáními, jejímž cílem je individuální osvojení seminárního tématu a práce na přípravě závěrečné prezentace.