Charles Explorer logo
🇬🇧

Individual Practical Pedagogy - Tandem Teaching

Class at Hussite Theological Faculty |
L0620

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tandemová výuka - koncepce, přednosti, předcházení limitům a chybám Hospitace v hodinách zkušeného fakultního učitele Případné hospitace v hodinách druhého praktikanta Vlastní výuka studenta ve spolupráci se zkušeným učitelem, případně druhým praktikantem Záznamy reflexí a sebereflexí výuky do pedagogického deníku či portfolia studenta Analýza vlastních výstupů a hospitovaných hodin s fakultním učitelem a dalším praktikantem Reflexe výuky dalšího praktikanta Práce s pedagogickým deníkem, s profesním portfoliem Součástí seminářů a pedagogických rozborů mohou být diskuse na následující témata: o Učitel, učitelská profese, sebereflexe studentů, sebeuvědomění a sebepojetí posluchačů vzhledem k nárokům učitelské profese. o Osobnost žáka, perspektivy jejího rozvoje, charakteristika žáka. o Strategie řízení třídy, řešení problémových výchovných situací, práce s pravidly chování žáků. o Hospitace, rozbory, besedy, diskuse, vlastní výuka studenta. o Technika plánování učitelské přípravy, příprava a plán hodiny. o Projektování na různých úrovních práce učitele. o Hodnocení žáka. o Škola jako sociální skupina s výrazným vzdělávacím programem a pozitivním komunikativním prostředím Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.logolink: https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pedagogická praxe je realizována ve spolupráci studenta učitelství se zkušeným učitelem. V rámci samotné praxe bude realizována tandemová výuka studentů a zkušených učitelů ze spolupracujících škol. Tandemová (či párová) výuka je proces, při kterém 2 učitelé sdílí odpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky – v kontextu praxe studentů se jedná o spolupráci zkušeného učitele a studenta učitelství. Stěžejní aktivitou studentů je jak pozorování vyučovacího procesu – hospitace, tak výuka na vybrané škole v tandemu s učitelem, případně i se spolužákem. Další významnou aktivitou jsou společné pedagogicko-psychologické a didaktické rozbory pozorovaných jevů s významnou oporou o znalosti z pedagogiky, psychologie a zejména didaktiky. Součástí pozorování a rozborů je vedení studentů k sebepojetí, sebereflexi a systematickému sebehodnocení ve vztahu k učitelské profesi. Studenti vedou pečlivé zápisy svých pozorování v pedagogickém deníku. Záznamy z pozorování a další úlohy, jež se váží k předmětu zakládají do pedagogického deníku či studentského pedagogického portfolia.

Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované (student dovede srozumitelně vysvětlit a zdůvodnit své pojetí práce - proč věci dělá určitým způsobem, jaké si klade cíle, z jakých teoretických zdrojů a zkušeností vlastních i kolegů vychází apod.). Součástí pedagogické praxe ve variantě tandemové výuky je nejen společná realizace výuky studenta s učitelem a spolužákem. Velmi důležitá je také společná příprava a vyhodnocování a reflexe výuky. Při této evaluaci výuky probíhá obousměrná zpětná vazba – provázející učitel dává zpětnou vazbu studentovi učitelství, student dává zpětnou vazbu učiteli.

V nové variantě Individuální pedagogické praxe bude posílena hodinová dotace společné tandemové výuky studentů se zkušenými učiteli ze spolupracujících škol a posílena reflexe tandemové výuky s využitím nástroje pro hodnocení a sebehodnocení studenta na praxi. V kurzu budou studenti seznámeni s filozofií tandemové výuky a také s podstatou práce s nástrojem pro hodnocení a sebehodnocení studenta.