Charles Explorer logo
🇬🇧

Pedagogical Self-reflection

Class at Hussite Theological Faculty |
L0621

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Seznámení se s koncepcí, cíli a průběhem Individuální pedagogické praxe.

2. Diskuse k vlastnímu pojetí výuky ve škole, k očekávání v roli začínajícího učitele, k vyjasňování nároků učitelské profese. Esej - Já budoucí učitel.

3. Reflektivní postupy a techniky, skupinová reflexe, sebereflexe. Seznámení se s evaluačním nástrojem pro hodnocení a sebehodnocení studenta na individuální pedagogické praxi.

4. Analýza pedagogických a výukových situací ve škole. Zamýšlení se a návrhy řešení autentických situací ve výuce.

5. Reflexe rozvoje a posunu studenta na počátku, v průběhu a v závěru Individuální pedagogické praxe ve škole.

6. Závěrečná skupinová a individuální reflexe a sebereflexe pedagogické zkušenosti. Práce s evaluačním nástrojem pro hodnocení a sebehodnocení studenta na individuální pedagogické praxi.Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.logolink: https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje jako nedílná součást kurzu Individuální pedagogická praxe studentů učitelství. Stěžejním cílem kurzu je podpora a rozvoj studentova pojetí výuky na počátku a v průběhu individuální pedagogické praxe, rozvoj reflexe a sebereflexe v návaznosti na individuální pedagogické zkušenosti studenta s reálnou výukou na základní a střední škole a především podpora studentova sebepojetí a sebedůvěry v roli učitele. Podstatou semináře jsou skupinové rozhovory a diskuse vybraných témat a situací v seminární skupině a zároveň individuální konzultace studentů k tématům, které vnímají studenti na základě vlastní pedagogické zkušenosti jako profesně podnětné a potřebné. Kurz je zároveň zaměřen na reflexi problémových situací, které studenti zažívají v průběhu individuální pedagogické praxe, jedná se např. o téma-strategie řízení třídy, řešení problémových výchovných situací, práce s pravidly chování žáků, výběr vhodných metod a forem výuky ve škole.

Studenti mají k dispozici evaluační nástroj k sebehodnocení a průběžně tak reflektují svoji pedagogickou činnost s oporou o Evaluační nástroj pro hodnocení a sebehodnocení studenta na individuální pedagogické praxi.