Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to European Philosophy

Class at Hussite Theological Faculty |
L0623

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pojem filosofie, etiky, noetiky a ontologie ve vybraných okruzích evropské filosofie - v antické filosofii - logos, bytí, myšlení, poznání. Analýza pojmu filosofie u Platóna - ontologie, noetika a etika (koncept bytí, pravdy, ideje a normativní etiky).

Rozbor pojmu filosofie u Aristotela - ontologie, noetika, logika a etika (adekvační teorie pravdy, teorie logických soudů, empirismus, eudaimonistická etika). Vznik moderní vědy v 16. století (Koperník, Galilei, Bruno, Newton), novověká racionalistická filosofie (Descartes, Spinoza, Leibniz), novověká empirická filosofie (Locke, Hume, Berkeley), německá filosofie 18. století (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), hermeneutické filosofie 19. a 20. století (Schleiermacher, Dilthey Heidegger, Gadamer), moderní filosofie vědy a analytická filosofie jazyka (Carnap, Wittgenstein, Popper).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Systematický rozbor klíčových filosofických pojmů, metod a koncepcí v evropské filosofii od antické filosofie až po základní směry filosofie 20. století. Základní tematické okruhy - Pojem filosofického vědění v antické filosofii (vztah bytí, myšlení, poznání), rozbor pojmu filosofie u Platóna (ontologie, noetika, etika) a Aristotela (koncept pravdy, ideje, teorie logických soudů, adekvační teorie pravdy), středověké diskuse mezi realismem a nominalismem, filosofický význam vzniku moderní vědy (Koperník, Galilei, Bruno, Newton) v 16. a 17. století, novověká racionalistická filosofie (Descartes,

Spinoza, Leibniz) a novověký empirismus (Locke, Hume, Berkeley),německá filosofie 18. století (Kant, Fichte,

Schelling, Hegel), filosofická hermeneutika 19. a 20. století (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer), pozitivismus (Comte), analytická filosofie jazyka a moderní teorie vědeckého a filosofického poznání (Carnap,

Wittgenstein, Popper).