Charles Explorer logo
🇬🇧

Digital technologies in practice

Class at Hussite Theological Faculty |
L0626

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled tematických okruhů kurzu s příslušnou dotací seminárních hodin: 1. Koncept digitální gramotnosti a jeho praktická využitelnost (1) 2.

Využití digitálních technologií v pedagogické praxi se zaměřením na význam a charakteristiky e-learningu (2) 3. Vybrané open access online nástroje pro e-lerningové vzdělávání (1-2) 4.

Prezentace vybraných online nástrojů (blog, e-portfolium, ms a google aplikace, simulace/gamifikace/digitální storytelling, dotazník/anketa, wiki, podcast) (6)Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093. logolink: https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je zaměřen na úvodní seznámení s problematikou digitální gramotnosti, s možnostmi využití digitálních technologií v pedagogické praxi a na rozvoj základních uživatelských dovedností v práci s vybranými online aplikacemi pro tvorbu interaktivního digitálního obsahu.

Absolventi znají koncept digitální gramotnosti a rozumí jeho praktické využitelnosti. Vysvětlí základní pravidla pro využití digitálních technologií se zaměřením na význam a charakteristiky hybridních forem výuky v pedagogické praxi. Umí připravit a prezentovat vzdělávací digitální obsah určený pro synchronní a diachronní formy on-line výuky. Kurz je realizován formou pravidelných seminárních setkání a předpokládá pravidelnou individuální práci mezi jednotlivými setkáními, jejímž cílem je individuální osvojení seminárního tématu a vypracování požadovaných výstupů.