Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretation of biblical texts and their further practical use

Class at Hussite Theological Faculty |
L0628

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Dnešní člověk a jeho vidění světa, společnosti, života. Co od bible očekává? Možnosti práce s biblickým textem a možnosti adaptace obsahu pro potřeby rozličných cílových skupin. Představení metodiky a cílů semináře, prezentace požadavků ke splnění předmětu.

2. Hermeneutika, interpretace, oralita, text. Tradice, identita, komunita, rituál a zkušenost. „Cesta“ obsahu k posluchači. Život v kontextu soudobých narativů. Řeč o Bohu a její specifika.

3. Práce s biblickými narativy, práce s žánrem podobenství.

4. Práce s epištolami a řečmi. Literární a ústní projev jako nástroj dialogu.

5. Argumentační strategie novozákonních autorů a působení na posluchače kdysi a dnes. Hledání hodnot víry, jejího možného obsahu a etické dimenze pro příslušné cílové skupiny.

6. Možné aplikace biblických příběhů do RVP a jejich učební potenciál.

7. Společná reflexe předmětu (seznámení s reflexí formou Jesus Seminar).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Biblické texty představují literaturu, která žije také mimo oblast církve či vědeckého bádání v kontextu rozmanitých kulturních podmínek a slouží jako ukázka kulturního dědictví nebo jako vzor pro určité jednání a orientaci v životě.

Příběhy z biblických narativů, Desatero, Ježíšova podobenství či texty z evangelií nebo knihy Přísloví prostupují samovolně do rozmanitých oblastí společnosti, ovlivňují uměleckou tvorbu, a i v době postmoderny mají své místo v oblasti vzdělávání. Seminář cílí na vybranou oblast starozákonních i novozákonních textů, které mají potenciál vyjádřit typické hodnoty doby, nechávají nahlédnout do kulturního i politického kontextu, a díky hermeneutické reflexi i vhodně zvolené metodice páce je možné aplikovat jejich poselství do dneška, což vyžaduje i určitou etickou a systematickou reflexi. Jedná se tedy o multioborový seminář, v němž se kloubí poznatky z oboru pedagogiky, praktické teologie, biblistiky a v menší míře také z oblasti systematické teologie či pomocných disciplín. Seminář obsahuje část teoretickou i praktickou. Výkladová část bude kombinována s částmi kooperativními, diskusními a obsah semináře bude zohledňovat individuální, multisenzorické učební potřeby studentů. Studenti se samostatně zapojí do práce s texty, budou schopni vybrané texty interpretovat na základě stanovených kritérií a kvalifikovaně dovozovat jejich vliv na současný život člověka.

(Součástí seminářů bude PowerPoint příprava a ukázky práce se systémem Accordance.)

Výuka bude probíhat ve středu, jednou za 14 dní, v termínech 12.10., 26.10., 23.11., 7.12., 21.12.2022 a 4.1.2023 v místnosti H 308 vždy od 14.45 hodin.