Charles Explorer logo
🇬🇧

Dissertation Block Seminar

Class at Hussite Theological Faculty |
L0629

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný průběh semináře:

I. den

Příjezd do výcvikového centra.

Ubytování a večeře.

Seznámení účastníků, základní představení projektů (témata, fáze, stav práce, problémy). Předpokládaná dotace na studenta 10-20 min (včetně dotazů). Představení a později i prezentace projektů bude navazovat na již předem zaslané texty.

Volná diskuze o tématech.

II. den

Snídaně.

Prezentace prací (3 studenti – každý vždy 50 min včetně dotazů a diskuze).

Oběd.

Prezentace (4 studenti).

Workshop a diskuze o možných metodách výzkumu a přípravy prezentovaných textů.

III. den

Snídaně.

Prezentace (3 studenti).

Oběd.

Výlet.

Workshop s hostem.

Večeře.

Společný večerní program.

IV. den

Snídaně.

Diskuze (reflexe semináře, návrhy na zlepšení, doplnění, atp.) a výsledky/závěry workshopu.

Oběd a odjezd.

(Konkrétní program semináře se může dle aktuálních potřeb a možností změnit. O všech změnách budou přihlášení studenti informováni s dostatečným předstihem.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Disertační blokový seminář je intenzivním 4 denním seminářem, který se bude konat v některém z výcvikových středisek Univerzity Karlovy. Obsahem semináře je prezentace přednášek na témata vlastních disertačních (případně diplomových) prací studentů za doprovodu vzájemné zpětné vazby prostřednictvím řízené diskuse.

Vlastní prezentaci bude předcházet studentem zaslaný text (shrnutí hlavních myšlenek projektu nebo část práce), který si všichni předem nastudují. Vedle prezentací bude náplní semináře také kolektivní workshop, který se bude věnovat otázkám metodologie, práce s daty a jejich získávání, otázkám subjektivity a objektivity vlastního zkoumání atp.

Cílem bude rozpracování schopností klíčových pro budoucí akademickou činnost (formulace myšlenek a tezí, práce s daty, metodologie, stylistika, schopnost srozumitelně prezentovat výsledky výzkumu, technika projevu a jeho srozumitelnost, schopnost zaujmout, práce s teologickým a biblickým materiálem, time management atd.).