Charles Explorer logo
🇬🇧

Intimate partner violence

Class at Hussite Theological Faculty |
L0630

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Témata (sylabus):

Úvod do předmětu

Stalking (pachatelé a oběti, typy stalkingu, strategie řešení, intervence)

Domácí násilí včera a dnes

Diferenciace domácího násilí (typy, vzorce)

Domácí násilí na ženách (syndrom týrané osoby, kontraintuitivní projevy, bariéry odchodu, pomoc obětem)

Muži jako oběti domácího násilí (specifika)

Domácí násilí na seniorech a EAN (Elder abuse and neglect)

Děti uprostřed domácího násilí.

Pomoc obětem domácího násilí

Vztahová znásilnění (specifika viktimizace, psychotraumatizace, pomoc obětem)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje se základními tématy, která spadají pod pojem vztahové násilí (intimate partner violence).

Studenti si osvojí poznatky z kapitol o stalkingu, o domácím násilí (na ženách, na mužích a na seniorech) a o sexuálním násilí, které se odehrává v rámci určitých vztahů. Důraz je kladen na poznatky relevantní pro sociální práci.