Charles Explorer logo
🇬🇧

Music Skills in Practice II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0632

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Doporučený didaktický postup je koncipován jako seznámení se souborem hudebních děl od snadných středověkých motivů přes církevní zpěvníky ke kompletnímu provedení bohoslužby.

Vstupní rozdělovací test (intonace, rytmus, sluchová analýza). Rozdělení studentů na skupinu začátečníků (skupina A) a skupinu pokročilých (skupina B).

Nacvičení praktických dovedností: rozbor notového zápisu, rytmická analýza, intonační a intervalové cvičení.

Seznámení se základními církevními sbírkami.

Analýza formy díla a její vliv na celkovou interpretaci.

Úloha slova a role syntaxe ve zpívaném textu.

Nacvičení ansámblové souhry s doprovodným nástrojem: varhany, klavír, kytara, akordeon,.

Nacvičení základům hraní na klavír (cílem je umožnit budoucím duchovním samostatně nacvičit hudební vložky bohoslužby).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Hudební praktikum I. a II. seznámí posluchače se základními skladbami, které jsou součástí bohoslužeb v průběhu církevního roku. Součástí bude i seznámení s významem obsahu a historickým vznikem a vývojem příslušných skladeb a s případnými variantami z hlediska dobového či regionálního.

Skladby budou probírány a vykládány v souvislosti s jejich průběhem v církevním roce.

Církevní rok má za úkol každoročně znovu zpřítomňovat okamžiky Božího působení v dějinách. Činí tak prostřednictvím liturgie v jejímž organismu měla vždy hudba své pevné a nezastupitelné místo. Představme si nyní jednotlivá období liturgického roku s ohledem na hudbu: 6.I. Epiphania – Zjevení Páně – Tří Králů

Tříkrálová moteta – např. „Reges de Saba“ (Králové sábští) 2.II. Popeleční středa – začátek půstu – 70 dní před Velikonocemi pohyblivý svátek – podle 1. jarního úplňku

Neděle smrtelná – 2. neděle před Velikonocemi pátek před ní „Stabat Mater“

Bílá sobota – různé pašije – Matouš, Jan, Lukáš, Marek ,

„Magnificat“ – Velebí duše má Hospodina- Mariánský chvalozpěv

Hod Boží velikonoční - Velké mše, Alleluja, Exsultate a pod.

Hod Boží svatodušní - cca 6 neděl po Velikonocích – Seslání

Ducha svatého

Během léta a podzimu různé svátky svatých – dle kalendáře 1.XI. Svátek všech svatých 2.XI. Památka zesnulých „Dušičky“ - „Requiem aeternam“

(Odpočinutí věčné)

Během prosince tzv. „Roráty“ – „Rorate caeli de super“ adventní zpěvy – „Advent“ – Příchod Spasitele 24.XII Štědrý den – Vánoční mše a pastorely ( Vánoční zpěvy) 25.XII. Narození Páně detto

Během roku nejrůznější Litanie (prosby)

O slavných dnech „Te Deum laudamus“ hymnus „Tebe Bože chválíme“

Po celou dobu liturgického roku církevní události doprovází hudba. Začlenění této důležité součásti liturgie vyžaduje odbornou znalost praktických hudebních disciplín: čtení notového materiálu, teorie, harmonie, celkové hudební strategie, základům hraní na hudební nástroje, atd. Znalost vokálního partu liturgie a církevní písňové tvorby je specifikem a důležitým rysem, který má vliv na výslední projev při bohoslužbě budoucích duchovních.

Daný kurs má za cíl 1. seznámit studenty teoreticky a prakticky se všemi aspekty hudebního působení během bohoslužby 2. připravit budoucí duchovní k praktickému využití hudebních znalostí nad rámec Bohoslužby CČSH.