Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Pedagogy I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0633

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pedagogika jako věda, výchova a vzdělávání:

1) Vyučování a jeho základní kategorie: žák a učitel, cíl a obsah

2) Vyučování a jeho základní kategorie: organizační formy a metody výuky

3) Vyučování a jeho základní kategorie: motivace, hodnocení, evaluace, reflexe.

4) Historické pojetí vyučování: J. A. Komenský, J. Dewey, pedocentrismus.

5) Činitelé působící na formování člověka: Výchovný optimismus a výchovný pesimismus.

6) Současné a perspektivní otázky vyučování: Strategie 2030+, Delorsovy pilíře. Přístupy ke vzdělávání:

1) Konstruktivní a transmisivní přístup ke vzdělávání.

2) Alternativní školy (Montessori, Waldorfská škola, Daltonský plán)

3) České školství v mezinárodním srovnání: inspirace ze zahraničí

4) Vybrané aktuální přístupy k vyučování: činnostní a zkušenostní učení, centra aktivit, problémové učení, svoboda ve vyučování, kooperativní a badatelská výuka, kritické myšlení, sebereflexe a sebepojetí žáka,

5) Implementace průřezových témat do výuky

6) Projektová metoda výuky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl předmětu:

1) Student popisuje výchovu a vzdělávací praxi s teoretickým nadhledem.

2) Student rozumí výchově a vzdělávání jako záměrné a cílevědomé aktivitě.

3) Student si vyzkouší reflektovat své zkušenosti v roli žáka a studenta s porozuměním základním pedagogickým pojmům.

4) Student umí rozlišit mezi přeceňováním a podceňováním moci výchovy.

5) Student s porozuměním promýšlí otázky současného vyučování.

6) Student umí rozlišit konstruktivní a transmisivní přístup ke vzdělávání.

7) Student umí na konkrétních příkladech vysvětlit základní principy některých současných přístupů ke vzdělávání.