Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Pedagogy II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0634

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Učitel

1) Smysl a cíle učitelské profese v současnosti. Učitelství jako respekt k osobnosti dítěte.

2) Rozvoj osobnostních, sociálních a didaktických dovedností učitele.

3) Dovednosti učitele ke spolupráci se žáky, rodiči, kolegy, vedením školy.

4) Učitel a jeho sebereflexe, práce s rozvojovými cíli, silnými a slabými stránkami. Sebepojetí učitele.

5) Psychohygiena učitelského povolání, syndrom vyhoření. Interakce ve třídě

1) Autorita učitele a problematika kázně.

2) Interakce mezi učitelem a žáky ve vyučování. Řešení konfliktů.

3) Sociální klima třídy a školy. Školní třída jako vrstevnická skupina

4) Specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce. Spolupráce učitele a asistenta.

5) Přednosti a úskalí inkluze. Práce učitele s nadanými žáky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíl předmětu:

Student reflektuje vzhledem ke svým zkušenostem učitelskou profesi: Student na konkrétních příkladech umí popsat smysl a cíl učitelské profese v současnosti vzhledem k respektu k osobnosti dítěte. Student si vyzkouší v modelové situaci rozličné dovednosti, které učitel využívá a vysvětlí jejich smysl. Student si vyzkouší sebereflexi vzhledem k potenciálnímu rozvoji svých pedagogických dovedností a popíše své sebepojetí v roli učitele. Student vysvětlí několik strategií, které pomáhají psychohygieně učitele.

Student reflektuje modelové interakce ve třídě: Student si vyzkouší na konkrétním příkladu interakce mezi učitelem a žákem popsat, jak se projevuje autorita učitele a jak souvisí s kázní. Student si vyzkouší na konkrétním příkladu interakce mezi učitelem a asistentem popsat, jaká doporučení jsou pro jejich spolupráci vhodná vzhledem k různým skupinám žáků. Student popíše přednosti a úskalí inkluze. Student si vyzkouší na konkrétním příkladu popsat projevy sociálního klimatu ve třídě a ve škole. Student vysvětlí, jak se třída projevuje jako vrstevnická skupina.