Charles Explorer logo
🇬🇧

Pedagogical Seminar

Class at Hussite Theological Faculty |
L0635

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurikulum a RVP.

Cíle ve vyučování, jejich hierarchizace, návaznost a ověřování jejich naplnění.

Učivo a práce s ním ve výuce. Výběr učiva. Ověřování znalostí Hodnocení, formy a cíle. Evaluace a reflexe ve vyučování (učitel, žák) Z jakého důvodu přemýšlíme o různých metodách a způsobech výuky: Učební styly žáků Rozdíly mezi žáky Individualizace a diferenciace Organizační formy a způsoby výuky: činnostní a zkušenostní učení - problémové učení - svoboda ve výuce. Metody výuky, např.: myšlenková mapa, brainstorming, didaktické hry, centra aktivit, individuální vzdělávací plán, kooperativní vyučování, osobnostně sociální výchova, projektové vyučování. Rozvojové cíle učitele: reflexe vlastní pedagogické práce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Během semináře studenti řeší konkrétní úkoly pedagogické praxe s využitím teoretických poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie. Seminář je veden případovou formou.

Cílem semináře je prohloubení pedagogického myšlení a jeho využití ve výukových situacích. Seminář sleduje pedagogické kategorie (cíl, obsah, metoda, organizační forma, učivo, podmínky vzdělávání, reflexe, ověřování znalostí, hodnocení, evaluace) ve vztahu k pedagogickým dovednostem studentů (práce s motivací, management třídy, vztah učitel žák, vzájemná komunikace apod.)

Konkrétní cíle:

Student si vyzkouší práci s RVP.

Student si vyzkouší formulovat cíle vyučování včetně jejich hierarchizace.

Studenti si zažijí v modelových situacích různé metody, organizační formy a způsoby výuky, a reflektují je vzhledem k jejich cílům a dopadům na dění ve třídě a učení žáků.

Studenti si vyzkouší volbu metod vzhledem k cíli vyučování.

Studenti zažijí v modelových situacích různé způsoby práce s učivem a reflektují je.

Studenti zažijí v modelových situacích různé způsoby ověřování znalostí a hodnocení a reflektují je.

Studenti si vyzkouší vytvořit a v modelové situaci vlastní nástroj ověřování znalostí, realizují jej a definují, jak bude využit pro hodnocení.

Student si v modelové situaci vyzkouší práci s motivací třídy a žáka.

Studenti si vyzkouší práci s evaluací a rozvojovými cíli učitele.

Student si na modelových příkladech vyzkouší popsat jaké důsledky mají různé přístupy k učení a výuce, k formulaci cílů, volbě metod apod. na sociální vztahy ve třídě a na vztah mezi učitelem a žáky a na jejich vzájemnou komunikaci.